Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ») που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

H Εταιρεία RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία καταναλωτικών αγαθών, ειδών εμφιαλωμένου υγραερίου ευρείας, μη βιομηχανικής, χρήσης και barbeque και προς τούτο διατηρεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα www.el-greko.gr και www.bbq-campingaz.gr. Η έδρα της είναι Λεωφόρος Τυρταίου Αφίδνες Αττικής ΤΚ19013  και αυτή αποτελεί και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε αλληλογραφία. Η διεύθυνση ιστοτόπου της Εταιρείας είναι η www.resoul.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι +30 22950 23111. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@resoul.gr

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των φυσικών προσώπων (εφεξής τα «Υποκείμενα Δεδομένων ») που της γνωστοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής και χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της Εταιρείας). Επίσης, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποία η Εταιρεία συλλέγει, διαβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφαλή επεξεργασία αυτών. Παρέχοντας Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία (είτε άμεσα είτε εμμέσως επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να παράσχει Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό των Υποκειμένων Δεδομένων), τα Υποκείμενα Δεδομένων συμφωνούν ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και συναινούν στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα Δεδομένων δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούνται να μην παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα. Εάν δεν παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα, ή ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα της Εταιρείας να παράσχει υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η Εταιρεία.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Υποκειμένων Δεδομένων οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν τα Υποκείμενα Δεδομένων που χρησιμοποιούν τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Πολιτικής.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Α. Η Εταιρεία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:

 • τα Υποκείμενα Δεδομένων εγγράφονται ως μέλη στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτού (με την αποστολή της παραγγελίας τους ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο) ή/και προκειμένου να λαμβάνουν διαφημιστικά/ενημερωτικά προγράμματα της Εταιρείας για να ενημερώνονται για τα νέα της Εταιρείας, καθώς και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία (εφεξής «Ενημερωτικά Δελτία»)
 • τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω του Δικτυακού της Τόπου
 • συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων

Β. Στο ως άνω πλαίσιο η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

 • πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων προς τον σκοπό επικοινωνίας με την Εταιρεία, εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και του Δικτυακού της Τόπου
 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία (είτε μέσω του Δικτυακού της Τόπου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους και που άπτονται του αντικείμενου της Εταιρείας (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την Εταιρεία)
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η Εταιρεία από τα Υποκείμενα Δεδομένων είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου ή/και επικοινωνίας τους με την Εταιρεία, είτε μέσω της χρησιμοποίησης εν γένει των υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της Εταιρείας (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την Εταιρεία) είναι οι ακόλουθες:

 • Προσωπικά Στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
 • Δεδομένα Εργασίας (π.χ. Απασχόληση, Θέση / Τίτλος Εργασίας, Τόπος Εργασίας)

Γ. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

 • την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε παραγγελιών των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας
 • την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην Εταιρεία τα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τα νέα της Εταιρείας, νέα προϊόντα και νέες προσφορές/ κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών/ ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία.
 • για εσωτερικούς σκοπούς της Εταιρείας και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας
 • προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της Εταιρείας συναφθείσας σύμβασης
 • για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. συμμόρφωση της Εταιρείας με νομική ή φορολογική της υποχρέωση, ή για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία)

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

Η Εταιρεία θα διαγράψει ή θα προβεί σε επαναταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για την εκτέλεση εκ μέρους της συναφθείσας σύμβασης ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Η Εταιρεία προς το σκοπό εκπλήρωσης των αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις πραγματοποιημένες από αυτά παραγγελίες προϊόντων μέσω του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας ή για την επιστροφή προϊόντων ή για την εκπλήρωση τυχόν άλλων συναφών αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων που άπτονται του αντικειμένου της Εταιρείας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) στη συνεργαζόμενη με την Εταιρία εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

Με την επιφύλαξη της ανωτέρου παραγράφου, η Εταιρεία δεσμεύεται:

1) να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε κάποιο τρίτο μέρος.

2) να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων της σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα παρά μόνο:

α) εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή τους και (i) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας) έχει παράσχει σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς εκτέλεση επεξεργασία και (ii) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας) έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την Εταιρεία με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με αυτές που υπέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων,

β) εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους

γ) σε σχέση με τυχόν νομικές/δικαστικές διαδικασίες ή επικείμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

δ) προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων της, – συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας-.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Υποκειμένων Δεδομένων εκτός αν η Εταιρεία και οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων έχουν συνάψει και χρησιμοποιούν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αποτελούν παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (2010/87/ΕΕ).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

 • Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και της νομικής βάσης για την επεξεργασία αυτή και όλων των πληροφοριών που αφορούν στην επεξεργασία αυτή
 • Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν
 • Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Φορητότητας των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (πχ CD)

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία:

 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@resoul.grή
 • Με επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Προοίμιο της παρούσας

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) με έναν εκ των ως άνω δύο (2) αναφερόμενων τρόπων.

Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων διατηρούν (α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr) και (β) το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

Δεσμοί (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Εταιρεία μέσω του Δικτυακού της Τόπου ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των δικτυακών αυτών τόπων. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο δικτυακό τόπο, συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

 • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους
 • το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων
 • τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από άλλους

Η Εταιρεία συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε δικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, τις διατάξεων του ΓΚΠΔ ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 καθώς και από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή στον Δικτυακό της Τόπο οποτεδήποτε χωρίς σχετική ανακοίνωση. Εάν γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις η Εταιρεία μπορεί είτε να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στον Δικτυακό της Τόπο είτε να ειδοποιήσει τα Υποκείμενα Δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου που της έχει δοθεί από αυτούς. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα Υποκείμενα Δεδομένων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Δικτυακό της Τόπο και να ελέγχουν αν έχουν υπάρξει τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και να ανατρέχουν κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική για να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συντελεί στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει.

Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων συνεχίσουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της Εταιρεία, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική και τις όποιες ενημερώσεις. Εάν κάποιο Υποκείμενο Δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.